نوشته شده در ۰۵ شهریور ۹۶ توسط admin

همانطور که همه شما بهخوبی میدانید، ارزیابی دارای جنبههای مختلفی استسرمایهگذاران اغلب اوقات مقدار پولی که در یک شرکت یا پروژه سرمایهگذاری میکنند و درآمدی که در آینده از این سرمایهگذاری به دست خواهند آورد را ارزیابی میکنند.

چگونه یک استارتاپ را ارزش‌گذاری کنیم؟

چگونه یک استارتاپ را ارزشگذاری کنیم؟

 

همانطور که همه شما بهخوبی میدانید، ارزیابی دارای جنبههای مختلفی است. سرمایهگذاران اغلب اوقات مقدار پولی که در یک شرکت یا پروژه سرمایهگذاری میکنند و درآمدی که در آینده از این سرمایهگذاری به دست خواهند آورد را ارزیابی میکنند. اگر شما فقط ازنظر درصد موجودیهای عمومی به سرمایهگذاری خود نگاه کرده و چیزهای دیگر را در نظر نگیرید، در این صورت این محاسبات سرراست خواهند بود؛ اما بهتر است یاد بگیریم که بهجای این موجودیهای عمومی، سهم ممتاز را مورد مذاکره قرار دهیم. در این شرایط، ارزیابی در زمان سرمایهگذاری پیچیدهتر شده و بهراحتی نمیتوان آن را بهصورت کمی محاسبه کرد. اگرچه ارزیابی صریح میتواند مشخص باشد و ارزیابی ضمنی با استفاده از برخی از اصطلاحات مالی تا اندازهای مشخص است، اما سایر اصطلاحات مالی مانند کرسیهای هیئتمدیره (board seats) یا کنترل رأیگیری، اگر هم غیرممکن نباشند بسیار سخت هستند.

 

 

ارزیابی صریح

محاسبه ارزیابی صریح، چه pre-money و چه post-money، آسان است اما به درکی روشن از برخی مفاهیم جدید نیاز دارد. تعدادی از این مفاهیم را در ادامه میآوریم:

  • رقیقسازی کامل (Full dilution): رقیقسازی کامل تنها سهامی که صادر شدهاند را حساب نمیکند بلکه همه سهامی که صادر خواهند شد، به شرطی که همه گزینهها و احکام اعمال شده باشند و همه وعدهها در مورد صدور سهام اثر داده شده باشند نیز به حساب آورده میشوند.
  • درصد مالکیت سرمایهگذاران (Investors’ (initial) percent ownership): درصدی از رقیقسازی کامل سهام شرکت که در زمان سرمایهگذاری تحت مالکیت سرمایهگذاران است و شامل سهامی میشود که برای سرمایهگذاران صادر شده است.
  • پول (Money): مقدار سرمایهای که سرمایهگذاری میشود.
  • ارزیابی پس از پول (Post-money valuation): ارزیابی پس از پول با تقسیم سرمایه برحسب درصد مالکیت سرمایهگذاران محاسبه میشود.
  • ارزیابی پیش پول (Pre-money valuation): ارزیابی پیش از پول با کم کردن سرمایه از post-money به دست میآید.

 

اگر سرمایهگذاران ملاحظات دیگری را در نظر نگیرند (برای مثال حکم یا سود سهام)، در این صورت تنها ارزیابی صریح برای سرمایهگذاری آنها کافی است.

 

 

 

 

ارزیابی ضمنی

زمانی که سرمایهگذاران برای تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاری، ملاحظات بیشتری را در نظر میگیرند، ممکن است ارزیابی ضمنی متفاوتتر از ارزیابی صریح باشد. اینکه چگونه یک ارزیابی ضمنی را تعیین کمیت کنیم فراتر از قلمرو این مقاله است اما برخی از فاکتورهای کلیدی را در ادامه میآوریم:

  • پوشش


دیدگاه ها


ثبت دیدگاه